सरसो का ताज़ा भाव देखें

2जनवरी का ताज़ा भाव सरसो का भाव देखें

रेवाड़ी सरसो 5900/6350

सिवानी मंडी सरसो 5700

बारां सरसों का भाव 5700/6000

मथुरा सरसों 5600/6000

नजफगढ़ सरसो 5900/6200

श्योपुर सरसो 6100

खैरथल सरसो 6300

खेरली सरसो 6280/6290
.
हिंडौन सरसो 6322.

अबोहर सरसो 5845

गोलुवाला सरसो 6100

आदमपुर सरसो 6303

आगरा बीपी 6950

आगरा शारदा 6900

भरपूर सरसो 6272

कांमा सरसो 6272

कुम्हेर सरसो 6272

नदबई सरसो 6272

डिग सरसो 6272

नगर सरसो 6272

हापुड़ सरसो 6875

सलोनी कोटा 7050

सलोनी अलवर 7100

सलोनी दिग्नेर सरसो 7150

सलोनी श्मशाबाद 7150

आगरा सलोनी 7150+GST

कोलकाता सरसो 6800+GST

गोयल कोटा 6600+GST

धौलपुर सरसो 6440

जामनगर नई सरसो 5130

भट्टू सरसो 6102

सिरसा सरसो 5916

Leave a Comment